Byte av F-Bryggan

Arbetet med att projektera byte av F bryggan är nu påbörjat.

Målsättningen är att byta F bryggan under vintern 2022-2023. En 1:a projektgrupp är nu bildad och dialogen med flera leverantörer har utmynnat i att vi kommer att ha ett projektmöte på plats med befintlig leverantör Rixöbryggan i januari 2022. Målet är att kunna presentera ett beslutsunderlag på årsmötet i mars 2022.

För medlemmarnas planering vill vi redan nu informera om att F bryggan kommer att behöva vara “tom på båtar” vid en tidpunkt under hösten 2022 så att vald leverantör kan påbörja arbetet i god tid.

I samband med bytet av F brygga så är målsättningen även att se över placering av båtar i hamnen. Tanken är att stora båtar skall ligga på F bryggan och mindre båtar skall ligga på de inre bryggorna. Detta för att kunna optimera utrymmen och behov framgent av både stora och mindre platser.

Mera information kommer på hemsidan löpande och på årsmötet 2022.

Med vänliga hälsningar från projektgruppen