Hoppa till innehåll

Medlemskap – andelar

Enens Hamn är en ekonomisk förening som lyder under lagen för ekonomiska föreningar (länk till lagtext Lagen om ekonomiska Föreningar)

Generellt för medlemskap

Resultatet av allt det vi gör skall, för oss alla i Enens Båtägares Ekonomiska Förening, framstå som ett starkt motiv till att aktivt medverka till utvecklingen av densamma. Nöjda medlemmar och ett friktionsfritt och effektivt samarbete mellan medlemmarna och styrelsen är våra tydligaste tecken på gemenskap. Alla medverkar till trivseln och till att vår förening utvecklas på ett positivt sätt. Vår gemenskap och trivsel bestäms av det engagemang vi visar och vår attityd till varandra. Alla medlemmar i föreningen är odelat ansvariga för anläggningen, samt för resultatet av sitt eget arbete och engagemang avseende underhåll, skötsel och trivsel.

  • Medlemskap innebär en andel i föreningen samt rätt att disponera en båtplats.
  • Man köper en andel, inte en specifik båtplats. Styrelsens platskommittè anvisar en lämplig plats för medlemmens båt. Om lämplig plats för medlemmens båt inte finns tillgänglig vid tillfället erhålls en plats i föreningens platskö. Observera att tilldelningen inte är permanent utan kan ändras.
  • Andelsägare kan inte göra anspråk på specifik bryggplats
  • Som medlem kan antas en (1) person per andel, och en medlem kan endast inneha en (1) andel. Med person avses endast fysiska personer (juridisk person godtas inte) och dödsbo efter medlem (dödsbon dock max. 6 månader, därefter måste ny medlem träda in, enligt lagen om ekonomiska föreningar).
  • Medlemskap beviljas endast andelsägare i Enens Båtägares Ekonomiska Förening.

Köpa & sälja andel

Ansvarig för denna websida: -Sekreterare