Medlemskap – andelar

Medlemskap beviljas endast andelsägare i Enens Båtägares Ekonomiska Förening.

Alla andelar är sålda till andelsägare. Överlåtelser av andelar sker (tills vidare) direkt mellan andelsägare och intressent, och avsikt att sälja andel ska anmälas till styrelsen.

OBSERVERA att det är ANDELEN som överlåts, INTE båtplatsen, och ingen specifik plats är knuten till en viss andel. Platserna ägs av föreningen och fördelas av styrelsen. Alla andelar är lika mycket värda, dvs. 1/270.

Din avsikt att överlåta din andel ska meddelas styrelsen i god tid (stadgarna §4) för att prövning av den nya medlemmen ska ske. Observera att styrelsen äger rätt att pröva medlemskap för ny medlem. Som medlem kan antas en (1) person per andel, och medlem kan endast inneha en (1) andel (§§ 4 och 5). Med person avses endast fysiska personer och dödsbo efter medlem (dödsbon dock max. 6 månader, därefter måste ny medlem träda in, enligt lagen om ekonomiska föreningar).

Observera att överlåtelse av andel är en civilrättslig handling mellan köpare och säljare. Eventuella överenskommelser och utfästelser parterna emellan som inte regleras i föreningens stadgar gäller endast mellan köpare och säljare. Föreningen iklär sig inte några andra skyldigheter annat än vad som regleras i stadgarna och från tid till annan i föreningens föreskrifter.

I samband med överlåtelse ska andelsbeviset med alla uppgifter, inklusive personnummer, om den nya andelsägaren skickas in till medlemsansvarig. Andelsbeviset måste returneras påskrivet. Om andelsbevistet förkommit debiteras en administrativ avgift för utfärdande av andelsbeviskopia. Efter styrelsens godkännande får den nye medlemmen erforderliga handlingar enligt stadgarna §§ 24 och 31.

Den nye andelsägaren blir medlem när han/hon har erlagt sin medlemsavgift till föreningen. (Medlemskap som beviljas efter 30 juni = ½ avgift, efter 30 september ingen medlemsavgift.) Medlem som utgår ur föreningen vid försäljninga av andel har ingen rätt att återfå betalad medlemsavgift.

Vid den nya medlemmens inträde prövar styrelsen behovet av båtplats enligt §5, 21 och 22 och tilldelar medlemmen en ledig båtplats och, om lämplig plats för den nye medlemmens båt inte finns tillgänglig vid tillfället, en plats i platskön. Observera att den här tilldelningen inte är permanent utan kan ändras.

Du som är intresserad av att köpa en andel kan anmäla ditt intresse här.

Print Friendly, PDF & Email