Hoppa till innehåll

Vinterplats

Vinterplats på land och i sjön

Alla båtar i hamnen skall ovillkorligen vara försäkrade med minst ansvarsförsäkring.

Vinterplatser vid bryggor

Medlem disponerar plats vid brygga från den 1 april till den 30 november, och hyresgäst disponerar säsongsplats under den tid som framgår av hyresavtalet. Sommarplatserna ska därefter tömmas för att ge plats för årligt underhållsarbete och möjliggöra byte av bommar m.m. Finns behov av att nytta plats i sjön utanför de ovan nämnda tiderna kontaktar du platskommittén och talar om vilken båt du har och under vilken period du behöver båtplats i sjön. Om det finns möjlighet kommer du då att anvisas en plats under vintern och debiteras enligt samma taxa som för vinterplats på land.

Vinteruppläggning på land

På hamnplan finns ett begränsat antal platser för vinteruppläggning av medlemmars båtar. Dessvärre finns det, förutom den naturliga begränsningen som hamnplanens storlek utgör, flera faktorer som gör att möjligheten att lägga upp båtar på hamnplanen är begränsad.

Till exempel får inte båtar som läggs upp vara så höga att det stör våra grannar. Dessutom måste vi ta särskilda hänsyn vid uppläggning av båtar utefter hamnplanens västra sida. Vi har bara tillstånd att ha båtar på hamnplan från september till juni.

Platsfördelning:

Platserna på hamnplan fördelas av styrelsen enligt en kölista, och enligt stadgarna §23.

Kölistan upprättas så här:

Medlem som tidigare haft vinteruppläggning har företräde till nästföljande säsong. Därefter får man köa på nytt. Medlem som inte avser nyttja sin förtur till uppläggningsplats måste meddela detta SENAST den 15 augusti. I annat fall riskerar man att få betala för uppläggningen ändå OCH förlora sin förtur i kön.

Står du i kö till uppläggningsplats och får meddelande om platstilldelning först EFTER den 15 augusti behåller du din plats i kön även om du avböjer.

Av hänsyn till föreningens andra medlemmar förväntas alla medlemmar meddela i god tid om man inte avser att nyttja sin förtur, så att andra medlemmar som står i kö kan få plats.

Observera att vinterplats på land är personlig och är inte knuten till andelen. Vinterplats på land kan alltså inte överlåtas tillsammans med andelen. Vinteruppläggning medges endast för båt som ägs av medlemmen själv. Alla båtar ska ovillkorligen vara försäkrade med minst ansvarsförsäkring.

Observera att ansvariga för hamnplan kan neka uppläggning av för stora/höga båtar eller om man inte lyckas bereda din båt en lämplig plats. Du måste uppge hur stor båt du har i god tid, så att platserna kan fördelas effektivt. Observera att du kan nekas plats t.ex. om du bytt tilll större båt sedan tidigare år och den inte kan rymmas på hamnplan. Meddela därför i god tid.

Din vinterplats utgörs av båtens längd och bredd samt normal täckställning och debiteras enligt gällande taxa. Om du önskar ställa upp båthus eller om din täckning är större än normalt ska du kontakta ansvariga för hamnplan i god tid före fördelningen av platser, och du debiteras för faktisk yta.

Regler

Du ska hålla rent runt din vinterplats och undvika spill av oljor, färger m.m. När du slipar, sprutmålar, tvättar eller utför andra arbeten som kan sprida damm, färg eller andra medel ska du iaktta särskild aktsamhet och hänsyn till dina båtgrannar.

El får endast kopplas in tillfälligt och när du är i närheten av båten. Laddning av batterier kan vid enstaka tillfällen få ske under loppet av något några dygn, och då ska din sladd var märkt med ”laddning pågår” och datum för inkoppling. I övrigt får inte el vara inkopplat i båten när du inte är i närheten. Se även information om elanvändning i hamnen. OBSERVERA att det INTE är tillåtet att använda el under vintern för att driva värmare, fläktar eller dylikt annat än när du själv vistas i båten.

Stöttor och annat material ska ställas fram på anvisad plats av medlemmen själv. Båtägaren måste själv kontrollera och finjustera placeringen, och ansvarar för sin egen båts säkerhet. På våren när stöttorna ska ställas undan ska medlemmen också ta hand om allt löst pallvirke och annan utrustning och helst ta hem sådan lös utrustning eller packa det så att det ryms ovanpå pallen.
Vagnar och vaggor ska helst undvikas eftersom de tar stor plats (du blir debiterad för hela vagnens plats) och försvårar ett effektivt utnyttjande av den gemensamma ytan. Stöttor och material för uppställning som lagras på hamnplan över sommaren skall vara märkt med båtägarens medlemsnummer och namn.

För att maximera sommarens parkeringsplatser skall hamnplanen vara rensad från ALLT uppställningsmaterial senast 1 Juni. Det material som inte tas hem kan  i mån av plats lagras på den reserverade ytan på hamnplan för detta ändamål.

Det är båtägarens eget ansvar att flytta sitt uppställningsmaterial såsom stöttor, och eventuella vaggor. Trailers får inte sommar-förvaras på hamnplan. Observera att den reserverade platsen på hamnplan skall endast användas för uppställningsmaterial för de som hyr vinterplats på hamnplan. Den reserverade ytan på hamnplan skall inte användas för förvaring av övrig utrustning

Upptagning/sjösättning

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnplan, Platskommittén