Miljö

Enenhamn påverkar omgivande miljö och människa. 

Denna påverkan kan delas upp i olika delar såsom i bilden nedan och en konkretisering för hamnen och båtarna görs i  lista nedan. Denna lista omfattar frågor där hamnen har krav från lagstiftare, men även frågor där enskild båtägare har ett eget ansvar.  

   Artutrotning samt övergödning av kväve och fosfor är mest kritiskt globalt men också högst aktuella för Kungsbackafjorden. Aktiviteter senaste 100 åren har satt stora spår i många fiskbestånd, bla har kattegatts vitlingbestånd havererat vilket märks även i fjorden. Hummern är hårt pressad och nya regler med minskat fisketryck införs. 

 

 

 

Utmaning 

Aktivitet för att minska påverkan 

Vems ansvar? 

Klimatförändring och försurning av havet 

-CO2 utsläpp

Minska användningen av fossila bränslen.  

Enskild båtägare 

Utsläpp av Nya kemiska föreningar 

 1. Var restriktiv med kemikalieanvändning. 

 

Enskild båtägare 

Utsläpp av kemiska föreningar 

 1. Användning av spolplatta och reningsverk för spolvatten. 
 2. Marktäckning vid arbete med bottenfärger. 
 3. Användning av saneringsmedel och länsor vid bränslespill. 

Enenhamn / Enskild båtägare

Utsläpp av Kväve och Fosfor  

 1. Använd installerad toatömning. 
 2. Hamnanläggningen har kommunalt avlopp.  

 

Enenhamn / Enskild båtägare

Utsläpp av skräp 

 1. Sopsortering för brännbart hushållsavfall, burkar och glas finns i hamnen.
 2. Lämna bara fotavtryck på öar och stränder. 

Enenhamn / Enskild båtägare

Utsläpp av miljöfarligt avfall 

 1. Oljor, kylvätskor, färgrester mm transporteras till kommunens återvinningscentral av enskild båtägare. 
 2. Använd rätt utrustning för tömning, tappning och hantering av olja mm. 

Enskild båtägare 

Utsläpp av bränsle/olja från äldre 2-takts motorer 

Byt motor alternativt använd alkylatbensin och miljöolja. 

Enskild båtägare 

Ozonförtunning 

Försumbar fråga för hamnen. 

– 

Atmosfärisk aerosol-bildning, sot. 

Försumbar fråga för hamnen. 

– 

Försurning av havet. Kopplat till CO2 utsläpp. 

Minska användningen av fossila bränslen. 

Enskild båtägare 

Färskvattenanvändning 

Försumbar fråga för hamnen 

– 

Ökad användning av landareal 

Försumbar fråga för hamnen 

– 

Utrotning/minskning av antalet arter. Fiske/jakttryck från båtägare. 

Följ lagstiftning gällande minimimått för hummer, öring etc.  

Enskild båtägare 

 

Föreningen skall

 • verka för att all verksamhet i hamnen bedrivs och utvecklas i hållbar, miljöanpassad och resurssnål riktning
 • Se till att reningsverk, spolplatta, avfallshantering och toatömning fungerar och sköts på ett bra sätt. 
 • samarbeta med myndigheter och organisationer i miljöfrågor och följa upp aktuell lagstiftning samt informera medlemmarna i dessa frågor
 • vid årsmöte och annan information till medlemmarna informera om riktlinjerna för föreningens miljöarbete

 

Medlemmarna och hyresgäster skall

 

vid olje och bränslespill • på land använda Absol, som finns i miljöstationen, för att suga upp spillet för att sedan samla in materialet, paketera i  spann med lock som finns i miljöstationen, hälla på en liter vatten och slänga i brännbara soporna. Se till att inga flyktiga ågor av bensin finns kvar i materialet. 
 • i vattnet använda de absorbtionslänsor som finns i miljöstationen. De ligger i vit behållare innehållande, instruktion, 24 meter länsor i sektioner, kniv samt 100 m lina för att dra länsorna, binda fast länsorna. Använda länsor tas hand av miljöansvarig i hamnen. 
 • händelse av miljöolycka maila styrelsen@enenhamn.se samt om det bedöms nödvändigt ringa kustbevakningen  samt om öppet Miljö & Hälsoskydd 0300-83 40 00. Kustbevakningen kan även användas vid rådfrågning om vad man skall göra om man är osäker. 

 

vid målning av båtbotten

 

 • vid skrapning och slipning av båtbottnar använda marktäckning för minimering av spridning av färgrester. Använd gärna dammsugare kopplad till slip eller skrapa. Det insamlade avfallet, färgflagorna skall läggas i avsedd IBC container i miljöstationen.  Material såsom nedsmutsad presenning etc skall enskild båtägare ta hand om och köra till Klovstens miljöstation. 
 • använda godkända bottenfärger

 

vid motorservice

 • Använda bra utrustning för insamlande av olja, filter etc. Ta han om detta material på ett bra sätt och bortforsla till Klovstens miljöstation. Släng inte i vanliga soporna. 
 • gärna använda “kölsvinskorv” under sommarsäsong för att samla in småspill i kölsvin och motorrum. 

allmänt

 • när kärlen är fulla själva ta hem soporna
 • undvika bullrande verksamheter i hamnen och på hamnplan mellan kl 22 och 06
 • med egna insatser höja föreningens miljöprestanda