Miljö

Enenhamn påverkar miljön 

 

Artutrotning samt övergödning är globalt de största miljöhoten men de är också högst aktuella för Kungsbackafjorden. I fjorden är det överfisket i Kattegatt som gett följdverkningar på bla rödspätte och viltligbestånden. Torskbeståndets haveri har gett följdverkningar i hela näringskedjan neråt via mindre fiskar och kräftdjur till fintrådiga algers skuggning av ålgräs. Få arter har gynnats de senaste 30 åren, havsöringen ett undantag.  Från Enenhamn kommer belastningarna på dessa två indirekt från medlemmarna och endast i liten omfattning av driften av hamnen. Hamnens största påverkan kommer sannolikt från utsläpp av förorenande ämnen från båtmotorer och bottenfärger samt påverkan på lokala fisk och hummerbestånd.  

 

Föreningen är aktiv i miljöarbetet med flera projekt de senaste åren. Vi har byggt en spolplatta med välskött tillhörande reningsverk som tar väl hand om de färgrester som lösgörs vid högtryckstvätt. Vi har sugtömning av toalettavfall. Vi har kartlagt och sanerat hamnen nästan fri från det förbjudna bottenfärgsgiftet TBT. Vi har skrotat och återvunnit 20 st 2-taktsmotorer. Vi gynnar användandet av skrovduk istället för bottenfärg genom rabatt på sommaravgiften. Vi har byggt ett miljöhus där sopor och farligt avfall tas om hand. Vi är öppna för medlemmars förbättringsförslag-maila gärna styrelsen. 

 

Det finns krav från myndigheter på hur arbete med båtar och aktiviteter i hamnen sköts. Tillsyn av detta görs av Miljö & Hälsa Kungsbacka Kommun. Hamnen anses vara miljöstörande och medlemmar och hyresgäster skall därför:  

vid oljespill

 • på land använda Absol, som finns i miljöstationen, för att suga upp spillet för att sedan samla in materialepaketera tätt i plastsäck och lägga i brännbara sopor.  
 • i vattnet använda de absorbtionslänsor som finns i miljöstationen. De ligger i vit behållare innehållande instruktion, 24 meter länsor i sektioner, kniv samt 100 m lina för att dra länsorna, binda fast länsorna. Använda länsor tas hand av miljöansvarig i hamnen. Mailastyrelsen@enenhamn.se samt om det bedöms nödvändigt ringa räddningstjänsten (031-332 26 00) samt om öppet Miljö & Hälsoskydd 0300-83 40 00. Kustbevakningen (07767060 00) och eller räddningstjänsten kan även användas vid rådfrågning om vad man skall göra om man är osäker.  

vid målning av båtbotten i det lättsaltade fjordvattnet med lågt beväxningstryck

 •  helst och om möjligt använda alternativa metoder såsom skrovduk eller silikonfärg (Hempel SilicOne) 
 • använda godkända bottenfärger 
 • måla så sällan som möjligt 

vid arbete med båtbotten  

 • utföra detta enligt Transportstyrelsens riktlinjer (länk). 
 • vid skrapning och slipning av båtbottnar använda marktäckning och inteckning med plastkjol runt båten för minimering av spridning av färgrester. Använd gärna den egen eller den gemensamma dammsugaren kopplad till din slip eller skrapa. Det insamlade avfallet, dammsugarpåsar skall läggas i avsedd behållare i miljöstationen.   
 • rådfråga miljöansvarig om utförande vid blästring, miljo@enenhamn.se 

vid motorservice

 • använda bra utrustning för insamlande av olja, filter etc. Ta hand om detta material på ett bra sätt och sortera farligt avfall i milöhuset. 
 • gärna använda “kölsvinskorv” under sommarsäsong för att samla in småspill i kölsvin och motorrum. Denna swish-sälja i miljöstationen.  

 

om du har en 2-taktare med förgasare

 • helst använda alkylatbensin. Handlas billigast från pump på tex OKQ8 Kållered. Gör stor skillnad! 
 • helst använda nedbrytbar olja. (tex Aspen OutboardShell Nautilus Biodegradahle Outboard Oil 

 

 

Utmaning 

Aktivitet för att minska påverkan 

Vems ansvar? 

Klimatförändring och försurning av havet 

-CO2 utsläpp

Minska användningen av fossila bränslen.  

Enskild båtägare 

Utsläpp av Nya kemiska föreningar 

 1. Var restriktiv med kemikalieanvändning. 

 

Enskild båtägare 

Utsläpp av kemiska föreningar 

 1. Användning av spolplatta och reningsverk för spolvatten. 
 2. Marktäckning vid arbete med bottenfärger. 
 3. Användning av saneringsmedel och länsor vid bränslespill. 

Enenhamn / Enskild båtägare

Utsläpp av Kväve och Fosfor  

 1. Använd installerad toatömning. 
 2. Hamnanläggningen har kommunalt avlopp.  

 

Enenhamn / Enskild båtägare

Utsläpp av skräp 

 1. Sopsortering för brännbart hushållsavfall, burkar och glas finns i hamnen.
 2. Lämna bara fotavtryck på öar och stränder. 

Enenhamn / Enskild båtägare

Utsläpp av miljöfarligt avfall 

 1. Oljor, kylvätskor, färgrester mm transporteras till kommunens återvinningscentral av enskild båtägare. 
 2. Använd rätt utrustning för tömning, tappning och hantering av olja mm. 

Enskild båtägare 

Utsläpp av bränsle/olja från äldre 2-takts motorer 

Byt motor alternativt använd alkylatbensin och miljöolja. 

Enskild båtägare 

Ozonförtunning 

Försumbar fråga för hamnen. 

– 

Atmosfärisk aerosol-bildning, sot. 

Försumbar fråga för hamnen. 

– 

Försurning av havet. Kopplat till CO2 utsläpp. 

Minska användningen av fossila bränslen. 

Enskild båtägare 

Färskvattenanvändning 

Försumbar fråga för hamnen 

– 

Ökad användning av landareal 

Försumbar fråga för hamnen 

– 

Utrotning/minskning av antalet arter. Fiske/jakttryck från båtägare. 

Följ lagstiftning gällande minimimått för hummer, öring etc.  

Enskild båtägare 

 

Länkar för mer läsning: 

Kungsbackafjordens havsmiljö 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/201508-bottenfaunaundersokningar-i-kungsbackafjorden-1969-2009–med-en-aterblick-till-1930-talet.html 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a3/1545300277624/Bevarandeplan%20Kungsbackafjorden.pdf 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/k-lab/provfiske-vid-kusten/faktablad/2017/faktablad-kungsbackafjorden-2011.pdf 

https://www.havet.nu/livet/art/algras 

 Övergödning:  

http://vattenwebb.smhi.se/kustzon 

Båtmiljö: 

https://batmiljo.se/ 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/fritidsbatar/batlivets-miljofragor/