Miljö

Enenhamn påverkar miljön 

 Artutrotning samt övergödning är globalt de största miljöhoten men de är också högst aktuella för Kungsbackafjorden. I fjorden är det överfisket i Kattegatt som gett följdverkningar på bla rödspätte och viltligbestånden. Torskbeståndets haveri har gett följdverkningar i hela näringskedjan neråt via mindre fiskar och kräftdjur till fintrådiga algers skuggning av ålgräs. Få arter har gynnats de senaste 30 åren, havsöringen ett undantag.  Från Enenhamn kommer belastningarna på dessa två indirekt från medlemmarna och endast i liten omfattning av driften av hamnen. Hamnens största påverkan kommer sannolikt från utsläpp av förorenande ämnen från båtmotorer och bottenfärger samt påverkan på lokala fisk och hummerbestånd.  

 

Föreningen är aktiv i miljöarbetet med flera projekt de senaste åren. Vi har byggt en spolplatta med välskött tillhörande reningsverk som tar väl hand om de färgrester som lösgörs vid högtryckstvätt. Vi har sugtömning av toalettavfall. Vi har kartlagt och sanerat hamnen nästan fri från det förbjudna bottenfärgsgiftet TBT. Vi har skrotat och återvunnit 20 st 2-taktsmotorer. Vi gynnar användandet av skrovduk istället för bottenfärg genom förmånlig uthyrning av skrovduk. Vi har byggt ett miljöhus där sopor och farligt avfall tas om hand. Vi är öppna för medlemmars förbättringsförslag-maila gärna styrelsen. 

 

Det finns krav från myndigheter på hur arbete med båtar och aktiviteter i hamnen sköts. Tillsyn av detta görs av Miljö & Hälsa Kungsbacka Kommun. Hamnen anses vara miljöstörande och medlemmar och hyresgäster skall därför:  

 Vid oljespill VIKTIGT!

 • på land använda Absol, som finns i miljöstationen, för att suga upp spillet för att sedan samla in materialepaketera tätt i plastsäck och lägga i brännbara sopor.  
 • i vattnet använda de absorbtionslänsor som finns i miljöstationen. De ligger i vit behållare innehållande instruktion, 24 meter länsor i sektioner, kniv samt 100 m lina för att dra länsorna, binda fast länsorna. Använda länsor tas hand av miljöansvarig i hamnen. Mailastyrelsen@enenhamn.se samt om det bedöms nödvändigt ringa räddningstjänsten (031-332 26 00) samt om öppet Miljö & Hälsoskydd 0300-83 40 00. Kustbevakningen (07767060 00) och eller räddningstjänsten kan även användas vid rådfrågning om vad man skall göra om man är osäker.
 • Det är varje båtägares ansvar att aktivt förhindra oljespill i hamnbassängen från den egna båten genom att sköta service på båt, motor och transmission så att inga olja eller bränsleläckor uppstår. Använd även oljeabsorbent i form av duk och / eller “kölsvinskorv” i motorrum och kölsvin för att förhindra att båtens länspump pumpar ut förorenat vatten i havet.  

 

Vid målning av båtbotten i det lättsaltade fjordvattnet med lågt beväxningstryck

 •  helst och om möjligt använda alternativa metoder såsom skrovduk eller silikonfärg (Hempel SilicOne) 
 • använda godkända bottenfärger 
 • måla så sällan som möjligt 

Vid arbete med båtbotten  

 • utföra större arbeten, såsom total nedskrapning,  enligt Transportstyrelsens riktlinjer (länk). Detta innebär marktäckning samt att tejpa en plastkjol runt skrovet. Slipning/skrapning sker därefter med kopplad dammsugare. Föreningen har lämplig dammsugare och en rulle plast till utlåning i  miljöhuset.
 • vid skrapning och slipning av mindre fläckar använda marktäckning. Använd även den gemensamma dammsugaren kopplad till din slip eller skrapa så dammet inte blåser i hamnbassängen. Det insamlade avfallet såsom dammsugarpåsar skall läggas i avsedd behållare i miljöhuset. 
 • rådfråga miljöansvarig om utförande vid blästring, miljo@enenhamn.se 

 

Vid motorservice

 • använda bra utrustning för insamlande av olja, filter etc. Ta hand om detta material på ett bra sätt och sortera farligt avfall i miljöhuset. 
 • Använda “kölsvinskorv” under sommarsäsong för att samla in olja i kölsvin och motorrum.  Oljeabsorbent i form av en “kölsvinskorv” finns till salu i de flesta båt tillbehörs butiker samt i föreningens miljöstation, betalas med SWISH.  

 

Om du har en 2-taktare med förgasare

 • använd helst alkylatbensin. Handlas billigast från pump på tex OKQ8 Kållered. Gör stor skillnad! 
 •  använd helst nedbrytbar olja. (tex Aspen OutboardShell Nautilus Biodegradahle Outboard Oil 

 

Tömning av båttoaletter

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. Länk till transportstyrelsen.     

Tömning av båttoaletter i Enens hamn

Rengöring av båtbotten vid upptagning.

Båtar som tas upp i Enens hamn skall bottentvättas på föreningens spolplatta som har reningsverk.

Använd spolplattan för att på ett bra sätt samla in färgflagor vid bottentvätt. Flagorna hamnar annars på hamnbassängens botten eller hemma i trädgården. Spolplattan och tillhörande reningsverk är automatiskt påkopplat under säsong. Försök att undvika tvätt vid kraftig vind då mycket spolvatten blåser utanför. Föreningen har en högtryckstvätt till utlåning vilken står i det lilla röda skjulet bredvid plattan. (kommer våren 2022) Dessutom finns vatten och el i skjulet om du vill ta med egen utrustning.

Musslor, snäckor och färgflagor som suttit på en båtbotten räknas som farligt avfall och om spolrännan behöver tömmas efter tvätt skall detta material läggas i avsett fat i miljöhusets farligt avfallrum. Ni som tvättar skrovdukar fria från musslor ombeds lägga dessa musslor i havet (helst på utsidan piren).

Använd ingen kemi såsom ”snäckborttagare” eller ”oxalsyra” vid spolplattan- det slår ut reningsverket.

Cirka 50-80% av din båts bottenfärg läcker ut i löslig form i vattnet under säsong. Resten, 50-20% i partikelform kan fångas av spolplattan. Det är bra att vi fångar dessa partiklar vilka annars sedimenterar i hamnbassängen och ger besvärande höga halter koppar och zink. Vårt reningsverk släpper ut mycket lite gifter, totalt på året bara motsvarande det som en enstaka båt släpper ut vid bryggan.

Tack för att ni använder spolplattan och värnar om miljön.

 

Länkar för mer läsning: 

Kungsbackafjordens havsmiljö 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/201508-bottenfaunaundersokningar-i-kungsbackafjorden-1969-2009–med-en-aterblick-till-1930-talet.html 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a3/1545300277624/Bevarandeplan%20Kungsbackafjorden.pdf 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/k-lab/provfiske-vid-kusten/faktablad/2017/faktablad-kungsbackafjorden-2011.pdf 

https://www.havet.nu/livet/art/algras 

 Övergödning:  

http://vattenwebb.smhi.se/kustzon 

Båtmiljö: 

https://batmiljo.se/ 

Fritidsbåtar – Transportstyrelsen