Hoppa till innehåll

Miljö

Enenhamn påverkar miljön 

Utmaningarna

 Artutrotning samt övergödning är globalt de två av de fyra största miljöhoten. Dessa två är också högst aktuella för Kungsbackafjorden då överfisket i Kattegatt gett följdverkningar på alla arter inklusive de tidigare vanligt förekommande rödspätta och vitling. Torskbeståndets haveri har förflyttat hela näringskedjan neråt via mindre fiskar och kräftdjur till fintrådiga algers skuggning av ålgräs. Få arter har gynnats de senaste 30 åren, havsöring och skarv två undantag. Näringsämnesflödet från jordbruket, skogsbruket, reningsverk och luften är höga till fjorden. Detta ger att bottnarna har ett stort innehåll av döda alger och annat organiskt material vilket ger en syreskuld och påverkar de arter som lever i sedimentet.

       

 

       

 

Aktiviteter som påverkar trängda arter i Kattegatt har rangordnats av Artdatabanken och det kan tydligt ses att fiske och övergödning fortsatt ligger i topp se diagram nedan. Diagrammet kan ses som en ledning till var miljöinsatser bör riktas.

Enens påverkan

Från Enenhamn kommer belastningarna på artutrotning och övergödning indirekt från medlemmarna och endast i liten omfattning av driften av hamnen. Hamnens största påverkan kommer sannolikt från utsläpp av förorenande ämnen från båtmotorer och bottenfärger samt påverkan på lokala fisk och hummerbestånd.      

Föreningen är aktiv

Föreningen är aktiv i miljöarbetet med flera projekt de senaste åren. Vi har byggt en spolplatta med välskött tillhörande reningsverk som tar väl hand om de färgrester som lösgörs vid högtryckstvätt. Vi har sugtömning av toalettavfall. Vi har kartlagt och sanerat hamnen nästan helt fri från det förbjudna bottenfärgsgiftet TBT. Vi har skrotat och återvunnit 20 st 2‑taktsmotorer. Vi gynnar användandet av skrovduk istället för bottenfärg genom förmånlig uthyrning av skrovduk. Vi har byggt ett miljöhus där sopor och farligt avfall tas om hand. Vi är öppna för medlemmars förbättringsförslag. Hamnens miljöarbete är även uppmärksammat i media.

Krav från myndigheter

Det finns krav från myndigheter på hur arbete med båtar och aktiviteter i hamnen sköts. Miljöbalken skall uppfyllas och tillsyn av detta görs av Miljö &Hälsoskyddsinspektörer från Kungsbacka kommun. Praktiskt utförande av hur detta görs av dig som båtägare finns under ”Att ha båt i Hamnen”  – Toatömning, Sopor, återvinning, farligt avfall,  Spolplatta, Oljespill, Bottenfärgen och skrovdukar.

Länkar för mer läsning

Kungsbackafjordens havsmiljö 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/201508-bottenfaunaundersokningar-i-kungsbackafjorden-1969-2009–med-en-aterblick-till-1930-talet.html 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a3/1545300277624/Bevarandeplan%20Kungsbackafjorden.pdf 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/k-lab/provfiske-vid-kusten/faktablad/2017/faktablad-kungsbackafjorden-2011.pdf 

https://www.havet.nu/livet/art/algras 

 Övergödning:  

http://vattenwebb.smhi.se/kustzon 

Båtmiljö: 

https://batmiljo.se/ 

Fritidsbåtar – Transportstyrelsen

Ansvarig för denna websida: -Miljöansvarig