Platser

Båtplatser- regler, byten, sjösättning & upptagning m.m.

Som andelsägare disponerar du en av styrelsen anvisad båtplats beroende på behov, tillgång och lämplighet för båten, under perioden 1 april till 30 november. Varje vår och höst har vi ett antal tillfällen då vi tar upp respektive lägger i båtar med inhyrd kranbil. De dagar som detta sker återfinns i vår kalender här.

Behöver du nyttja plats i sjön utöver dessa tider kontaktar du platskommittén (platser@enenhamn.se).

Alla båtar ska ovillkorligen vara försäkrade med minst ansvarsförsäkring. (Du vet väl att du får rabatt hos IF om du har båten i vår hamn.)

Båtplatser handhas av Platskommitten. Vill du byta plats eller få en större/mindre plats kontaktar du platskommittén. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret eller via e-post platser@enenhamn.se.

Hur platserna fördelas och får nyttjas regleras i våra stadgar och i våra Trivselföreskrifter för Bryggor. Det är viktigt att du läser dessa noga.

Om du avser att byta till en annan båt än den du tilldelats platsen för ska du i god tid innan meddela platskommittén för att få godkännande att lägga även den nya båten på samma plats, alternativt tilldelas/ställas i kö för en lämpligare plats. Styrelsen hjälper gärna till att försöka hitta en lösning för din nya båt om du anmäler din avsikt i god tid, men kan komma att tvingas avhysa din båt om den inte anmälts i tid och inte kan beredas plats. Observera att du inte får byta plats med annan andelsägare utan styrelsens godkännande, och du får inte under några omständigheter själv flytta eller byta ut någon av bommarna på platsen.

Den maximala båtstorlek som kan tas emot i hamnen och rekommenderat utrymme mellan bommarna finns angivet på sidan Platsstorlek, bredder m.m. Där finns även riktlinjer för hur mycket båten får sticka ut utanför bommarna akterut. Det är viktigt att du känner till och följer dessa.

Dessa gränser är satta dels av säkerhetsskäl, dels för att vi nu börjar nå gränserna för hur stora båtar
vi kan ta in i hamnen utan men för övriga medlemmar. I hamnen är det trångt mellan bryggorna, och vi måste samsas om det utrymme som finns.
De senaste åren har platskommittén genom ett stort engagemang, mycket arbete och ett stort mått kreativitet lyckats stuva om och flytta båtar så att vår långa kölista till större plats reducerats till ett minimum. Detta beror även på att många medlemmar nu är mer benägna att byta plats och det har gjort att rörligheten i hamnen har ökat markant.

Ekor och andra “lillebåtar”:

Behöver du plats för eka eller lillebåt kontaktar du platskommittén. Du kan inte förutsätta att en liten “klämplats” är ledig för dig att lägga en liten båt på. Uppfinningsrikedomen är ibland imponerande vad gäller att peta in små båtar här och var, med det ställer ibland till förtret för platskommittén och för säkerhetskommittén. Det utrymmet kan dessutom redan vara utlovad till någon annan eller något annat syfte. Kontakta i stället platskommittén så kan de hjälpa dig tillrätta.

Print Friendly, PDF & Email