Hoppa till innehåll

Båtplatser

Som andelsägare eller person som hyr i andra hand disponerar du en av styrelsen anvisad båtplats beroende på behov, tillgång och lämplighet för båten, under perioden 1 april till 30 november.
Behöver du nyttja plats i sjön utöver dessa tider kontaktar du platskommittén (platser@enenhamn.se).

Alla båtar i hamnen skall ovillkorligen vara försäkrade med minst ansvarsförsäkring.

Lämpligt utrymme mellan bommarna ska vara minst båtens bredd x1,1 och bör inte vara mer än båtens bredd x1,2.

På grund av säkerheten och av utrymmesbrist kan vi inte bereda plats i hamnen åt båtar som överskrider något av följande mått:
Längd max 13,0 meter
Bredd max 4,20 meter
Deplacement max 11,0 ton
Max djupgående 2 m

Som total längd räknas allt på båten som är monterat, placerat eller förtöjt vid båten, såsom peke/badplattform, utombordsmotor, dinge m.m.

Alla platser i hamnen tilldelas av platskommittén i samråd med säkerhetsansvarig. De jobbar för att hitta en så optimal fördelning av båtarna för att säkerställa både framkomlighet och säkerhet. Detta medför att andelsägare inte kan göra anspråk på en en specifik båtplats. Föreningens styrelse kan, om skäl föreligger, anvisa andelsägare att flytta sin båt till en annan plats i hamnen än den som tidigare nyttjats. Styrelsen har rätt att avvisa båt som äventyrar hamnens eller andra båtars/egendoms säkerhet,

Observera att du inte får byta plats med annan andelsägare utan styrelsens godkännande, och du får inte under några omständigheter själv flytta eller byta ut någon av bommarna på platsen. Om du behöver byta båtplats på grund av t.e.x. byte till mindre eller större båt; -kontakta platskommittén skriftligen via Email för att erhålla en plats på kölistan över platsbyte. Vanligast löses detta till kommande säsong i mån av tillgång. Andelsägare som har befintlig båtplats <3 meter ges förtur till ökad bredd. Föreningen uppmuntrar alla andelsägare som vill minska sin platsbredd att anmäla sig till platskommittén.

Förtöjningsgods och annat material ska vara anpassat till båten och i fullgott skick.
Styrelsen får flytta båtar som är bristfälligt förtöjda eller på annat sätt utgör en säkerhetsrisk. Styrelsen har rätt att avhysa båt från hamnen som genom bristande kompetens eller omdöme framförts så att allvarliga tillbud inträffar inom hamnområdet.

Bryggtrappor & trappsteg o dyl. får placeras så att man kan passera med hamnvagn utan besvär, risk eller skada. Jollar, gummibåtar, fiskeredskap mm ska inte ligga bryggorna.

Montering av egen utrustning på bommarna får endast ske med buntband och skydd får endast sitta på sidan av bommarna. Det är inte tillåtet att borra i bommarna eller vira skydd runt bommarna. Båten skall förtöjas i förtöjningsöglorna på bommarna. Om det inte skulle passa för båten och det behövs förtöjningsöglor i fören med position framför båten så får man INTE borra i träsargen som bommen sitter på. Det finns båtöglor som kan monteras i bomfästena. Kontakta ansvarig för hamnanläggning för att arrangera detta.

-Att borra hål i bommarna försvagar bommarna och skadar galvaniseringen med korrosion som följd. -Att linda skydd runt bommarna på undersidan gör att bommarna rostar fort.

Det är viktigt att respektera detta av 2 skäl: -För att inte orsaka föreningen onödiga kostnader för byte av bommar. -En korrosionsskadad bom blir försvagad och kan brytas vid belastning med skador på båtar som följd.

För allas säkerhet är det inte tillåtet att cykla, åka skateboard, köra moped på bryggorna eller piren. Kastfiske inne i hamnbassängen är inte tillåtet för att undvika skador på person och egendom.

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnplan, Platskommittén