Båtplatser

Som andelsägare eller person som hyr i andra hand disponerar du en av styrelsen anvisad båtplats beroende på behov, tillgång och lämplighet för båten, under perioden 1 april till 30 november.
Behöver du nyttja plats i sjön utöver dessa tider kontaktar du platskommittén (platser@enenhamn.se).

Alla båtar i hamnen skall ovillkorligen vara försäkrade med minst ansvarsförsäkring.

Lämpligt utrymme mellan bommarna ska vara minst båtens bredd x1,1 och bör inte vara mer än båtens bredd x1,2.

På grund av säkerheten och av utrymmesbrist kan vi inte bereda plats i hamnen åt båtar som överskrider något av följande mått:
Längd max 13,0 meter
Bredd max 4,20 meter
Deplacement max 11,0 ton
Max djupgående 2 m

Som total längd räknas allt på båten som är monterat, placerat eller förtöjt vid båten, såsom peke/badplattform, utombordsmotor, dinge m.m.

Alla platser i hamnen tilldelas av platskommitten. De jobbar för att hitta en så optimal fördelning av båtarna för att säkerställa både framkomlighet och säkerhet. Detta medför att andelsägare kan inte göra anspråk på en enskild plats. Föreningens styrelse kan, om skäl föreligger, anvisa andelsägare att flytta sin båt till en annan plats i hamnen än den som tidigare nyttjats.

Bommar får kläs endast med material som är anpassat för att fästa på y-bommar.

Observera att du inte får byta plats med annan andelsägare utan styrelsens godkännande, och du får inte under några omständigheter själv flytta eller byta ut någon av bommarna på platsen.

Förtöjningsgods och annat material ska vara anpassat till båten och i fullgott skick.
Styrelsen får flytta båtar som är bristfälligt förtöjda eller på annat sätt utgör en säkerhetsrisk. Styrelsen har rätt att avhysa båt från hamnen som genom bristande kompetens eller omdöme framförts så att allvarliga tillbud inträffar inom hamnområdet.

Trappsteg o dyl. får placeras så att man kan passera med hamnvagn utan besvär, risk eller skada. Jollar, gummibåtar, fiskeredskap mm ska inte ligga bryggorna.

Montering av egen utrustning på bommarna

Montering av egen utrustning får endast ske med buntband och skydd får endast sitta på sidan av bommarna. Det är inte tillåtet att borra i bommarna eller vira skydd runt bommarna.

-Att borra hål i bommarna försvagar bommarna och skadar galvaniseringen med korrosion som följd. -Att linda skydd runt bommarna på undersidan gör att bommarna rostar fort.

Det är viktigt att respektera detta av 2 skäl: -För att inte orsaka föreningen onödiga kostnader för byte av bommar. -En korrosionsskadad bom blir försvagad och kan brytas vid belastning med skador på båtar som följd.

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnplan, Platskommittén