Hoppa till innehåll

Köpa & sälja andel

 

Att köpa andel

Föreningen har inga andelar att sälja, då alla andelar är sålda till andelsägare. Intresserade av köp av en andel hänvisas till den öppna marknaden, exempelvis ”Blocket” eller notis på anslagstavlan i Enen Hamn. Någon officiell intresselista finns inte.

För blivande medlemmar i Enen Hamn Ekonomiska förening gäller:

  • Medlemskap innebär en andel i föreningen samt rätt att disponera en båtplats.
  • Man köper en andel, inte en specifik båtplats. Styrelsens platskommittè anvisar en lämplig plats för den nya medlemmens båt. Om lämplig plats för den nya medlemmens båt inte finns tillgänglig vid tillfället erhålls en plats i föreningens platskö. Observera att tilldelningen inte är permanent utan kan ändras.
  • Andelsägare kan inte göra anspråk på specifik bryggplats
  • Som medlem kan antas en (1) person per andel, och en medlem kan endast inneha en (1) andel. Med person avses endast fysiska personer (juridisk person godtas inte) och dödsbo efter medlem (dödsbon dock max. 6 månader, därefter måste ny medlem träda in, enligt lagen om ekonomiska föreningar).
  • Den nye andelsägaren blir officiellt medlem när han/hon har erlagt sin medlemsavgift till föreningen. (Medlemskap som beviljas efter 30 juni = ½ avgift, efter 30 september ingen medlemsavgift

 

Att sälja/överlåta andel

Säljare ska före försäljning av andel kontakta styrelsens medlemsansvarig och meddela vem som är tänkt köpare av andelen.

  • När den tilltänkta köparen är godkänd av styrelsen, vilket meddelas säljaren av medlemsansvarig, kan köpet genomföras.
  • När köpet är bekräftat av säljare/köpare skickar säljare via mail, uppgifterna på den nya andelsägaren (namn, adress, telefon, personnummer och typ av båt) till medlemsansvarig. Detta ska ske på originalet av säljarens andelsbevis.
  • Medlemsansvarig skickar därefter ut ett nytt andelsbevis till den nya andelsägaren.
  • Medlem som går ur föreningen vid försäljning av andel, har ingen rätt att återfå betald medlemsavgift.
  • Vid överlåtelse av andel vid exempelvis dödsfall, separation, testamente gäller särskilda regler på vad som ska redovisas till föreningen. Kontakta föreningens medlemsansvarig. I grunden ligger ”Lag om ekonomiska föreningar 4 kap. (medlemmar i förening)”.