Köpa & sälja andel

Föreningen har inga andelar att sälja då alla andelar är sålda till andelsägare. Intresserade av köp av en andel hänvisas till den öppna marknaden. 

Medlem som önskar sälja sin andel kan vända sig till styrelsen eller se på hemsidan för att få ta del av eventuella sparade uppgifter på personer som visat intresserade av att köpa. Någon officiell intresselista finns inte.

Med anledning av det stora intresset av att få tillgång till en båtplats i Enens hamn vill styrelsen informera blivande medlemmar:

  • Medlemskap i EBEF innebär en andel i föreningen samt rätt att disponera en båtplats.
  • Styrelsen anvisar en lämplig plats för önskad båtstorlek.
  • Man köper en andel, inte en specifik båtplats
  • Avsikt att överlåta andel ska meddelas styrelsen i god tid för att prövning av den nya medlemmen ska ske. 
  • Som medlem kan antas en (1) person per andel, och en medlem kan endast inneha en (1) andel. Med person avses endast fysiska personer och dödsbo efter medlem (dödsbon dock max. 6 månader, därefter måste ny medlem träda in, enligt lagen om ekonomiska föreningar).

Observera att överlåtelse av andel är en civilrättslig handling mellan köpare och säljare. Eventuella överenskommelser och utfästelser parterna emellan som inte regleras i föreningens stadgar gäller endast mellan köpare och säljare. Föreningen iklär sig inte några andra skyldigheter annat än vad som regleras i stadgarna och från tid till annan i föreningens föreskrifter.

I samband med överlåtelse ska andelsbeviset med alla uppgifter, inklusive personnummer, om den nya andelsägaren först signeras och därefter skickas in till kassören. Om andelsbeviset kommit bort debiteras en administrativ avgift för utfärdande av andelsbeviskopia. Efter styrelsens godkännande får den nye medlemmen erforderliga handlingar.

Den nye andelsägaren blir medlem när han/hon har erlagt sin medlemsavgift till föreningen. (Medlemskap som beviljas efter 30 juni = ½ avgift, efter 30 september ingen medlemsavgift.) Medlem som utgår ur föreningen vid försäljning av andel har ingen rätt att återfå betald medlemsavgift.

Vid den nya medlemmens inträde prövar Platskommittén behovet av plats och tilldelar medlemmen en ledig båtplats. Om lämplig plats för den nye medlemmens båt inte finns tillgänglig vid tillfället erhålls en plats i platskön. Observera att tilldelningen inte är permanent utan kan ändras.