Elektricitet

El på hamnplan och vid bryggor

Alla medlemmar  i EBEF har fri tillgång till el för sin båt och dess utrustning i normal omfattning, t.ex. för att använda handverktyg, ladda batterier, driva länspump, starta kylskåp före utfärd o dyl. Antalet uttag är dock begränsat och det är inte acceptabelt att en enskild medlem blockerar ett uttag veckovis för att t.ex. ligga med kontinuerlig landström eller ha värme i båten permanent under vinterförvar.

Användning av el ska ske enligt broschyren ”Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar”.

Endast kablar avsedda för utomhusbruk och utan skarvar får användas. Skarv får endast förekomma vid ev. adapter vid elskåpet eller inne i båten. Sladdvindor, skarvdosor och grenuttag fyller inte säkerhetskraven och är inte tillåtna. Sladdar måste därför dras så att de inte hänger ner i vattnet.

I tillägg gäller sunt förnuft, omsorg och säkerhet. I detta inbegriper vi:

  • Ha bara ström inkopplat medan du behöver det, max 24 timmar i sträck. Lämna sedan uttaget ledigt för någon annan.
  • Kabel som inte är ansluten till förbrukare (i båten) får INTE sitta i uttaget.
  • Kabel som dras ur uttaget skall rullas in och helst läggas skyddad i båten eller under täckning. Helst skall den även dras ur förbrukaren.
  • Kabel som skarvas måste skyddas mot fukt. Kabelvindor får inte användas annat än högst tillfälligt och under uppsyn. Helst skall inga skarvar finnas alls.
  • Dra ALDRIG ur en kabel för någon annan, såvida inte du ser att installationen är riskabel eller farlig, eller om du vet att det inte orsakar skada eller problem för båtägaren.

Vid tveksamhet – kontakta säkerhetsanvarig. Alltså: visa hänsyn, iaktta försiktighet, och lämna helst inte båten med ström inkopplad.

Ansvarig för denna websida: -Ansvarig Hamnanläggning