Hoppa till innehåll

Miljöpolicy

MILJÖ

Föreningen skall

 • solidariskt stå för ett hållbart miljöarbete
 • verka för att all verksamhet i hamnen bedrivs och utvecklas i hållbar, miljöanpassad och resurssnål riktning
 • leva upp till gällande miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter
 • tillhandahålla en miljöstation, där följande fraktioner sorteras:

– brännbart hushållsavfall

– aluminiumburkar

– färgat glas och ofärgat glas.

 

Styrelsen skall

 • samarbeta med myndigheter och organisationer i miljöfrågor och följa upp aktuell lagstiftning samt informera medlemmarna i dessa frågor
 • vid årsmöte och annan information till medlemmarna informera om riktlinjerna för föreningens miljöarbete
 • regelbundet utveckla miljöarbetet
 • tillse att medlemmarna och deras gäster samt gästande båtar följer uppsatta regler och verkar för våra miljömål

Namn på ansvarig för miljöfrågor i styrelsen återfinns här

 

Medlemmarna och hyresgäster skall

 • inte tolerera någon form av nedskräpning.
 • själva hantera  eget miljöfarligt avfall, som olja, filter, färg, lösningsmedel, batterier, kemikalier, glödlampor/lysrör och elektronik och transportera det till återvinningscentral, t.ex. Klovsten
 • tillse och förebygga läckage av bränslen och oljor i vatten och på hamnplan
 • vid oljespill på land använda Absol, som finns i miljöstationen, för neutralisering av spillet
 • i händelse av miljöolycka/tillbud omedelbart larma Räddningstjänsten 112, Miljö & Hälsoskydd 0300-83 40 00 och styrelsen
 • vid skrapning, blästring och slipning av båtbottnar minimera spridning av färgrester mm med hjälp av marktäckning. Det uppsamlade avfallet skall sedan lämnas som farligt avfall till närmaste återvinningscentral
 • använda godkända bottenfärger
 • använda marktäckning, t.ex. presenning, vid målning för att förhindra spill av färg m.m. på marken
 • själva ta hand om skrymmande avfall, som inte ryms i föreningens kärl i miljöstationen
 • när kärlen är fulla själva ta hem soporna
 • undvika bullrande verksamheter i hamnen och på hamnplan mellan kl 22 och 06
 • med egna insatser höja föreningens miljöprestanda

Den enskilda medlemmen bär det yttersta ansvaret för sitt eget agerande.

 

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall som olja, filter, färg, lösningsmedel, batterier, kemikalier, glödlampor/lysrör och elektronik skall vi ovillkorligen ta med oss själva från hamnen och lämna på närmaste återvinningsstation. Föreningen har ingen hämtning av miljöfarligt avfall i hamnen. Ställer Du något sådant på hamnplanen eller i miljöstationen innebär det, att någon annan medlem eller styrelseledamot måste åka till t.ex. Klovsten på sin fritid för att ta hand om Ditt skräp.

 

Ytterligare information från Kungsbacka Kommun om hur vår hamn berörs av miljöbalken hittar du här