Hoppa till innehåll

Spolplattan

Tvättning av båtbottnar får endast ske på spolplattan.

Tyngre fasta partiklar i spolrännan töms kontinuerligt och samlas i särskilt kärl, som sänds för destruering av entreprenör med tillstånd att utföra transporten.

Provtagning av spolplattans utgående vatten skall ske enligt Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10.

Styrelsen utser miljöansvarig att ansvara för provtagningen.

Styrelsen utser gruppen för hamnanläggning att ansvara för kontroll av spolplattans och reningsverkets funktion.